Новини Партньори Продукти Проекти Документи За нас 
Новини
Партньори
Продукти
Ценови листи
Услуги
Проекти
Интериорно осветление
Инфра-структурни обекти
Обществено и промишлено осветление
Осветление на спортни съоръжения
Улично осветление
Художествено-архитектурно осветление
Документи
За нас
Проект "Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец"
Изпълнител на СМР по благоустрояване на обществени пространства
 

Продуктов код:
  PROJ-6-2

Производител:
  HIT

WEB:
  http://www.hitlighting.com
Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от "Хит" ООД и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Печат 
©2008-2018 Hitlighting Ltd. Всички права запазени.